Facebook

Twitter

Copyright 2018 – 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Wonderia Reklam

8:30 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt. - Cuma.

0312 441 76 31

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

Menu
 

Yasa Dışı Bahis Suçu

Bilgi Hukuk > Makaleler  > Yasa Dışı Bahis Suçu

Yasa Dışı Bahis Suçu

 

YASA DIŞI BAHİS SUÇU

 

                        Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve ilerlemektedir. Hayatımızın her tarafını bu teknoloji gelişmeler olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Göz kamaştıran bu gelişmelerle birlikte yeni suç tipleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplum ve sosyal hayatın düzenli bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışan hukuk sistemi de buna karşı önlemler alma gereği doğmuştur. İşte teknolojik gelişmelerle doğan yeni suç tiplerinden biri de internet aracılığı ile kumar oynatmak ve aracılık etmek suretiyle yasa dışı bahis suçudur. Çoğunlukla bu suç tipi spor müsabakaları üzerinden oynanmaktadır.

                        Bu eylemin yasalarla kurulan ve yetki verilen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile gerçekleşmesi suç olarak öngörülmemiştir. Ülkemizde bu yetki 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığına verilmiştir. Teşkilat Başkanlığı bu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidebilme olanağına sahiptir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yasal bahis oynanmasına aracılık etmekle yetkilendirdiği bayileri internet sitesi aracılığı ile ilan etmektedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın İddiaa ve Spor Toto isimli bahis oyunlarını oynatan yetkili ve lisanslı bahis siteleri ve bayileri dışında spor müsabakaları üzerinden her türlü bahis oynatan tüm siteler yasa dışıdır. Bu siteler aracılığı ile oynan bahislerde suç olarak öngörülmüştür.

                        Yasa dışı bahis suç tipleri ve cezaları 7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanun 5. Maddesinde; Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

 1. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
 2. Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 3. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
 4. Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
 5. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Hükmü getirilmiştir.

 

 

 

Bu Düzenlemeye Göre Yasadışı Bahis Olarak Öngörülen Eylemler Ve Cezaları:

 • Yasa dışı yollarla bahis oynatılmak.(7258 S.K. 5/1-a.mad.)
 • Yasa dışı yollarla bahis oynanmasına yer ve imkân sağlanmak.(7258 S.K. 5/1-a.mad.)
 • Yurt dışında yasa dışı bahis oynatan sitelere internet aracılığı ile erişim sağlanmasına aracılık etmek.(7258 S.K. 5/1-b.mad.)
 • Yasadışı bahis oynatan sitelerin, bahis oyunlar ile bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek. (7258 S.K. 5/1-c.mad.)
 • Reklam vermek ve sair şekilde yasa dışı bahsin oynanmasına kişileri teşvik etmek. (7258 S.K. 5/1-ç(yukarıda (d).mad.)
 • Yasa dışı bahis oynamak. (7258 S.K. 5/1-d(yukarıda(e)).mad.)

 

                        İlk iki başlıkta belirtilen spor müsabakalarına dayalı olarak yasa dışı yollarla bahis oynatılması ile bahis oynanmasına yer ve imkân sağlanması tabiriyle, fiilen bizzat bu eylemi yapan kişilerin cezalandırılması öngörülmüştür. Eğer bu kişiler bu bahis oyununu oynatan internet sitelerine aracılık ediyorlarsa maddenin (b) fıkrasında düzenlene suç tipini oluşturacaktır. Bu eylemler sabit olduğu takdirde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası verilmektedir.

 

                        Maddenin ikinci fıkrasında yurt dışında olan ve bahis oynatan sitelere ülkemizde internet üzerinden aracılık etmek suretiyle kişilerin bahis oynamasını sağlayan kişiler cezalandırılmıştır. Bu eylemin müeyyidesi de dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır. Diğer madde fıkralarından ayrı olarak burada ayrıca adli para cezası öngörülmemiştir.      

 

                        Maddenin 3. Fıkrasında bahis oynanması ile ilişkisi olmamasına rağmen söz konusu bahis oyunu ile ilişkili olan paraların transferlerine aracılık edenler cezalandırılmıştır. Burada şu hususa dikkat edilmesi lazım para nakline aracılık eden kişinin bu paranın yasa dışı bahis oyunu parası olduğunu bilerek ve isteyerek aracı olması gerekmektedir. Bu durumda üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile tecziye edilecektir.

 

                        Ayrıca doğrudan doğruya spor müsabakaları üzerinden bahis oynama eylemi ile bir bağlantısı olmadan, bu tip bahislerin oynanmasını teşvik maksadıyla reklam vermek veya sair şekilde kişileri bu konuda teşvik edenlerin cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu maddedeki “sair şekilde” tabirinin içine; teşvik edici yazı yazmak, filimler yapmak, toplantı düzenlemek ve benzeri eylemler girebilmektedir. Bu eylemleri söz konusu bahis oyunlarına teşvik etmek gayesi ile yapılmış olması aranmaktadır. Bu kapsamdaki eylemler için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır.

 

                        Peki, bu oyunları oynayan kişilerin eylemlerinin cezası nedir? Yasa düzenlemesi kapsamında yasadışı bahis sitelerinde oynayan kişilere idari para cezası öngörülmüştür. Maddenin 1. Fıkrasının (d) bendinde(yukarıdaki metinde(e)bendi) mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür.

 

                        Eylemin maddenin hangi fıkrasına girdiği konusunun somut olaylarda hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması gerekir. Burada kumar oynatılan sitenin özellikle yurt dışı bağlantısının olup olmadığı önem arz etmektedir. Çoğu davalarda eylem bilgisayarlarla ve internet üzerinden işlendiği de nazara alınarak bunlar üzerinde uzman marifeti ile inceleme yapılması gerekir. Yargıtay verdiği kararlarda bu hususu çokça vurgulamıştır.

                        “Eylem tarihinde yürürlükte bulunan 7258 sayılı Kanun’un 5/2. maddesinde; ”Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” şeklindeki düzenleme karşısında; suçun oluşumu için, kişinin bahis veya şans oyunlarını oynaması için başkalarına imkan sağlamasının gerekeceği,

               sadece yurt dışı bağlantılı bahis sitelerine girmenin suçun oluşumu için yeterli olmayacağı cihetle;

              Somut olayda; sanığa ait kahvehanede yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten ve listeler gibi delillerin ele geçmemiş ve bahis oynatılan kişilerin tespit edilememiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını savunması ve bilgisayarda yapılan incelemede ”albetting” ve albet” kelimelerinin bahis ile alakalı olabileceğinin düşünüldüğü belirtilmiş olunması karşısında; ülkede yasal olarak faaliyet gösteren sanal bayiler ile bilişim ve bahis konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetine ele geçen eşyalar ile dosyanın bütün halinde tevdi edilerek, sitelere hangi tarihlerde kaç kez girildiği, kupon oluşturulup oluşturulmadığı, bakiye olup olmadığı, sanığın bireysel kullanıcı mı yoksa yasa dışı bahis oynatıcısı mı olduğu hususlarında yeniden ve açıklayıcı rapor alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,(Yar. 19. Ceza Dairesi 13.03.2017 T. 2016/4701 E.  ,  2017/2142 K.)

         “Sanık savunmaları, tanık anlatımları ve aramada ele geçen kuponlar uyarınca sanıkların internet kafede yasa dışı bahis oynattıkları sabit ise de, aşamalarda alınan bilirkişi raporlarında kuponlarda yazılı olan … isimli bayi adına bahis oynayan web sitelerine rastlanmadığının ve oyunların hangi siteden oynandığının tespit edilemediğinin belirtilmesi karşısında sanığın eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 7258 sayılı Kanun’un 5/2. maddesinde belirtilen yurt dışında oynatılan bahis oyunlarının Türkiye’de oynatılmasına imkan sağlama suçunu oluşturmayacağı, bahis sitelerinin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespit edilememesi nedeni ile eylemin anılan Kanun’un 5/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,”( Yar.19. Ceza Dairesi 13.03.2017 T.2015/33843 E.  ,  2017/2137 K.)

         “Yasa dışı bahis sitelerine günde kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığı, bayi yönetici girişi yapılıp yapılmadığı, bilgisayar üzerinden oluşturulan kuponların günlük olarak oynanma miktarları tespit edilmeden eksik kovuşturma ile mahkumiyet hükmü kurulması”, (Yar.19. Ceza Dairesi    04.12.2018 T.     2016/5171 E.  ,  2018/12788 K.)

 

 

                                                     

                        7258 Sayılı Kanunun yukarıda belirtilen madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

                        Ayrıca bu suçlarda kullanılan internet sitelerine de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu iş yeri ise mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. Eğer bu iş yeri ruhsatlı ise, mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde bu ruhsat iptal edilir.

 

                        Bu suçlarla daha etkin bir mücadelenin yarılması maksadıyla 15/8/2017 tarihli 694 Sayılı KHK ile bir fıkra eklenmiştir. Bu düzenlemeye göre; maddenin birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

 1. 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
 2. 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
 3. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
 4. 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Bu şekilde normalde bu maddeler kapsamında olmayan yasa dışı bahis suçları ilgili maddelerin kapsamına alınarak suçların gerek ortaya çıkarılması ve gerekse caydırıcı önlemlerle işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

 

                        Birden fazla kişiye birçok defa bahis oynatılması durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanarak ceza artırımı söz konusu olabilir mi?

                        Zincirleme suç TCK. 43. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir suçun icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı, aynı eylemin birden fazla işlenmesi veya aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir eylemle işlenmesine zincirleme suç denmektedir. Mesela aynı kişinin evinden yakın zaman aralıkları ile hırsızlık yapılması ile aynı tehdit ve hakaretin aynı anda birden fazla kişiye yapılması bu suça örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda eylem tek suç olarak kabul edilir, ancak belirlenen ceza dörtte birden dörtte üçüne kadar artırılır.

                        Yasa dışı bahis suçlarının mahiyetine bakıldığındı, suçun mağdurunun kumar oynatılan kişiler olmadığı, doğrudan toplum olduğu nazara alındığında bu suçlar açısından zincirleme suç hükümlerinin uygulama yeri yoktur. Uygulamalarda Yargıtay’da verdiği içtihatlarda bu yöndedir.

         “5237 sayılı TCK’nın ”zincirleme suç” başlıklı 43. maddesinde yer alan; ”Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır. Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.” şeklindeki düzenleme ile hükmolunacak cezanın hangi suçlarda ve ne şekilde zincirleme suç hükümlerine göre artırılacağı belirilmiştir. Buna göre; bir suç işleme kararının icrası kapsamında, aynı suçun değişik zamanlarda aynı kişiye karşı birden fazla işlenmesi durumunda veya tek eylemle birden fazla kişiye karşı aynı suçun işlenmesi halinde sanığa hükmolunacak cezanın zincirleme suç hükümleri sebebiyle artırılması gerekir. Zincirleme suç ile ilgili yapılan bu genel açıklamalar ışığında dava konusu somut olayı değerlendirmek gerekirse; sanıkların üzerine atılı yasa dışı bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlama suçunda ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda bahis ve kumar oynayan kişiler suçun mağduru olmayıp konusunu teşkil ettiği, bu suçlarda suçun mağdurunun doğrudan toplum olduğu cihetle, sanıklar hakkında şartları oluşmadığı halde cezanın tertip ve tayininde zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayin edilmiş olması”( Yar.19. Ceza Dairesi 30.03.2017 T. 2016/15726 E. ,  2017/2912 K.)

                        Yasa dışı bahis suçunu düzenleyen 7258 Sayılı Kanun 5/1-b maddesinde düzenlenen ve 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddenin iptali için bir yerel mahkeme Anayasa mahkemesine iptal davası açmıştır. Yerel mahkeme gerekçesinde 5237 Sayılı TCK.nun 228. Maddesinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlam suçu düzenlenerek ceza olarak bir yıla kadar hapis ve adli para cezası olarak belirtildiği, ancak iptali istenen düzenlemede 4-6 yıl hapis cezası öngörüldüğü belirtilerek, bu durumu eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Gerekçesinde kısaca; her iki kanun maddelerinin farklı alanlarla ilgili olduğu ve farklı suç tipleri olduğu belirtilerek, bu durumda farklı cezaların öngörülmesinin eşitlik ilkesine bir aykırılık teşkil etmeyeceği vurgulanmıştır.

                        Yukarıdaki anlatımlar tamamen spor müsabakaları ile ilişkili olan yasa dışı bahis eylemlerine ilişkindir. Bu alan dışında oynan ve yasal olmayan bahisler 5237 Sayılı TCK. 228. Maddesinde düzenlenen  “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama” suçu kapsamında kalmaktadır. Kanun maddesi düzenlemesinde;

Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.” Hükmünü içermektedir.

 

                        Maddenin 3. Fıkrasındaki düzenleme 7258 Sayılı Kanun düzenlemesine paralel olarak 694 Sayılı KHK ile getirilmiştir. Burada spor müsabakaları dışında kalan alanlarla ilgili bileşim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanmasına yer ve imkân sağlayanların üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları belirtilmiştir.

 

                        Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı hükmü de aynı KHK ile yeni bir düzenleme olarak getirilmiştir. Spor müsabakalarına ilişkin yasa dışı bahis suçlarını düzenleyen 7258 sayılı kanunda buna benzer bir düzenleme bulunmamaktadır. Yani bu kanun kapsamında kalan suçların örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenirse herhangi bir artırım yapılamayacaktır. Eksik kalan bu düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyim.

                        Bu suç kapsamında kalan kumarı oynayan kişiler ise Kabahatler Kanunu 34. Maddesinde gereğince  yüz Türk Lirası idari para cezasına çarptırılacağı, kumar oynanması sonucu elde edilen gelirlerin ise kamuya geçirileceği hüküm altına alınmıştır.
Diğer tüm idari para cezaları gibi, yasa dışı bahis oynamaya ilişkin(kumar oynama dâhil)  verilen idari para cezalarına karşı, idari para cezasına ilişkin tutanağın tebliğ alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hâkimliklerine itiraz etmek hakkı bulunmaktadır.

 

                        Kişilere Verilecek Cezalar Nasıl Belirlenecek?

                        Yukarıda belirtilen yasa maddelerinde öngörülen cezaların alt ve üst sınırı arasında öngörülen cezalar her somut olayın özelliğine göre 5237 Sayılı TCK:nun 61. Maddesinde belirtilen kıstaslar nazara alınarak belirlenir. Göz önüne alınacak kriterler;

 1. a) Suçun işleniş biçimini,
 2. b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları,
 3. c) Suçun işlendiği zaman ve yeri,
 4. d) Suçun konusunun önem ve değerini,
 5. e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,
 6. f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını,
 7. g) Failin güttüğü amaç ve saiki,

Nazara alınarak belirlenir. Adli para cezası da aynı kriterlere göre belirlendikten sonra TCK. 52. Maddesi gereğince, kişinin ekonomik ve sosyal durumuna göre her günün 20 TL den 100 TL ye kadar belirlenecek değerle çarpımı sonucu bulunacak rakam, adli para cezası olarak verilecektir.

                                                                                                 Avukat Mehmet POLAT

                                                                                                    Ankara Barosu-28138

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgiye çerez politikasından ulaşabilirsiniz. Çerez politikası

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi tarama deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" i tıklarsanız, o zaman buna onay vermiş olursunuz.

kapat