Facebook

Twitter

Copyright 2018 – 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Wonderia Reklam

8:30 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt. - Cuma.

0312 441 76 31

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

Menu
 

CİNSEL TACİZ SUÇU VE ÖĞRENCİLERİN BU SUÇA KARŞI KORUNMALARI AMACIYLA ÖĞRETMENLERE YÜKLENEN SORUMLULUKLAR

Bilgi Hukuk > Makaleler  > CİNSEL TACİZ SUÇU VE ÖĞRENCİLERİN BU SUÇA KARŞI KORUNMALARI AMACIYLA ÖĞRETMENLERE YÜKLENEN SORUMLULUKLAR

CİNSEL TACİZ SUÇU VE ÖĞRENCİLERİN BU SUÇA KARŞI KORUNMALARI AMACIYLA ÖĞRETMENLERE YÜKLENEN SORUMLULUKLAR

Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı TCK.’nın İkinci Kitabının “Kişilere Karşı Suçlar” isimli ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı altıncı bölümünde 105 inci maddede düzenlenmiştir. Burada; “ Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Cinsel taciz suçu erkek veya kadın tarafından işlenebilir. Suçun mağduru da erkek, kadın ya da çocuk olabilir. Bu nedenle hem mağdur hem de fail açısından belirli bir sınırlama yapılmamıştır. Korunan hukuki yarar ise kişilerin cinsel dokunulmazlığı ve bütünlüğüdür.

Cinsel taciz; kişi ya da kişilerin cinselliklerine yönelen, sözlü veya yazılı olan ancak vücuda temas içermeyen rahatsız edici nitelikte cinsel amaçlı her türlü hareketlerdir.

Burada önemli olan husus, failin hareketi cinsel amaçla yapmasıdır. Bu davranış ya da ifade biçimleri herhangi bir şekilde gerçekleşebilir. Bu suç telefonla, mektupla, araya üçüncü bir kişi sokularak da işlenebilir. Dikkat edilmesi gereken husus, suçun söz atmak şeklinde gerçekleşmesi durumunda mağdurun edep ve iffetine yönelmiş olan sözlerin, onun bilgisine ulaşacak mahiyette olmasıdır. Hâkim yapılan davranışların şehvet duygusu ile yapılmış olup olmadığını, hâdisenin niteliğine göre takdir eder.

Cinsel taciz suçunun kasten işlenmesi gerekir. TCK’nin 105. maddesinde fail açıkça “cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi” olarak belirtildiği için kasten yaptığı cinsel taciz sayılan davranışını, cinsel amaçla gerçekleştirmiş olmalıdır. Bu suçun gerçekleşebilmesi için sanığın özel bir saik olan “cinsel amaç” ile hareket etmesi gerekir. Failin ne amaçla hareket ettiğine hâkim karar verecektir.

            Yargıtay kararları incelendiğinde, cinsel taciz sayılan hareketler arasında çoğunlukla mağdura yönelik söylenen cinsel içerikli sözlerin olduğu tespit edilmiştir. Cinsel taciz suçu, mağdurun yolda ısrarla takip edilirken veya doğrudan, ona yönelik cinsel içerikli sözlerin söylenmesi ile telefon, mektup, e-posta veya başka bir teknolojik aletle bu tür sözlerin mağdura iletilmesi, ıslık çalınması, cinsel organın gösterilmesi veya başka cinsel içerik ifade eden hareketlerin yapılması ve bunlara benzer her türlü davranış ile gerçekleşebilir.

            Başka bir deyiş ile; “Suçun manevi unsuru özel kasttır.”  Kanun koyucu, failin rahatsız edici hareketlerinde “cinsel amaç” aramıştır. Cinsel amaç içermeyen tacizkâr söz ve hareketler; tehdit, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, hakaret suçlarından birisini oluşturabilecek, cinsel amaca dayalı özel kast yokluğu nedeniyle cinsel taciz suçu kapsamına girmeyecektir.

            Cinsel amaçlı tacizin ne olduğu kanun koyucu tarafından ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır. Burada korunan hukuki yarar; ırza tasaddi, yani sarkıntılık veya basit cinsel saldırı aşamasına gelmeyen, yani cinsel amaca dayalı olarak mağdurun vücuduna dokunmak suretiyle yapılmamakla birlikte, özel kastı oluşturan cinsel amaçlı söz ve işaretler karşısında mağdurun cinsel hürriyetinin güvence altına alınmasıdır. Bireyin ifade hürriyetinin gereğinden fazlasını kısıtlayıcı özelliğe sahip TCK m.105, dikkatli uygulanmadığı takdirde soyut olması sebebiyle tehlikeli uygulamaların meydana çıkmasına yol açabilir. Bu sebeple; neyin cinsel amaçlı taciz içeren hareket olduğunun tespiti ile bu hareketin fail tarafından özel kastla gerçekleştiğinin somut delillerle tespiti gerekir.

            Acaba bu noktada yanlış anlama, anlaşılma ve yalnızca mağdurun beyanına dayanan, fakat başka delili bulunmayan cinsel taciz iddialarını nasıl değerlendirmek gerekir?

            Fail; mağduru yanlış anlayarak, değerlendirerek veya güzel bir söz söylediğini zannederek hareket ettiğinde veya failin kendisine söylediği cinsellik taşıyan, fakat duygusallık veya beğeniden öteye geçmeyen, söylendiği ortama uygun düşen, mağdurun uyarısı ile tekrarlanmayan söz ve hareketleri “cinsel taciz” olarak kabul etmek mümkün olabilir mi? Bir başka ifadeyle, cinsel tacizin tespitinde yalnıza mağdur odaklı mı hareket etmek gerekir?

            Kanun koyucu, cinsel taciz suçunu düzenlerken iki unsurun varlığını aramıştır; birincisi, harekette cinsel amaç ve ikincisi de, mağdurun taciz edildiği, yani rahatsız ve tedirgin edildiğine dair üçüncü bir gözün, yani karar makamının tespitidir. Bu iki unsur birlikte gerçekleşmediği takdirde, failin cinsel tacizde bulunmadığını veya mağdurun cinsel tacize uğradığını zannetmesinin bir önemi olmayacaktır. Bu noktada, cinsel tacizde özel kastın aranmadığı, yani saike önem verilmediği düşünülebilir mi? Bizce bu düşünce isabetli değildir. Kanun koyucu “cinsel amaçlı”  ibaresine yer vererek, failde özel olarak suç işleme kastının varlığını aramıştır. Elbette bu araştırmayı yargı makamı yapacak ve özel kastın varlığını veya yokluğunu tespit edecektir. Bu konuda failin beyanı ile bağlı kalınacağını söylemek abesle iştigaldir. Bu araştırmayı yargı makamının yapacak olması, cinsel taciz suçunda özel kastın aranmadığı anlamını taşımaz.

Davranışların ya da sözlerin cinsel saldırı boyutuna geçmiş olmaması gereklidir. Bu nedenle temas olduğu takdirde fail TCK 105’teki cinsel taciz suçundan değil, TCK 102’deki cinsel saldırı suçundan sorumlu olacaktır.

Madde ve gerekçe metninden de anlaşılacağı üzere suçun maddi unsurunu, kişiyi cinsel amaçla taciz eden hareketler oluşturur. Bu davranışlar vücut teması olmaksızın mağduru taciz eden, söz atmak, cinsel ilişki teklif etmek gibi şehevi amaçlı hareketlerdir.

            Cinsel tacizi oluşturan hareket madde metnine göre mutlaka cinsel amaçlı olarak yapılmalıdır. Yapılan hareketler cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olmalı ve mağduru rahatsız etmelidir.

            Çeşitli Yargıtay kararlarında cinsel taciz (söz atma, sarkıntılık) sayılan davranış ve sözler şunlardır: “Bana bir defa verecen mi?” (E.1996/1293; K: 1996/1799, 23.5.1996), “Seni öpebilir miyim?” (E.1996/2889; K: 1996/3249, 7.10.1996), “Fıstık gibisin çok hoşuma gittin, bir gece beraber olabilir miyiz?” (E.1996/2330; K: 1996/2480, 19.6.1996), “Ben annenle iki yıl yaşadım seninle de yaşayacağım.” (E.1997/2370; K: 1997/2536, 30.6.1997) “Sanığın yolda yürümekte olan mağdurenin bir süre peşini ısrarla takip ettikten sonra ona yaklaşarak ‘Senin adın ne, niye kaçıyorsun benden’ şeklinde sözler sarf etmesi,..” (E.1998/3882; K: 1998/4518, 26.11.1998), “5.000.000 lira vereyim seninle yatalım” (E.1999/6954;K: 2000/3008, 5.6.2000), “sanığın müştekiyi telefonla arayarak ‘buluşalım gözlerin çok güzel, beni öldürüyor’ diyerek telefonu kapatması” (E.2000/5344; K: 2001/2746, 26.4.2001) “Sanığın kalbini göstererek ‘şuramda bir şey var, senden hoşlanıyorum, çok güzelsin’ demesinden ibaret sözleri” (E.2001/4929; K: 2002/2466, 11.4.2002); “Bayan almaya geldim, istersen seninle de çıkabiliriz” (E.2001/3338; K: 2002/1046, 27.2.2002); “Haydi birlikte kaçalım” (E.2002/866; K: 2002/6357, 15.10.2002); “sanığın müştekinin cep telefonuna ‘sizinle tanışmak ve buluşmak istiyorum, sevgiler iclal’ şeklinde bir kez mesaj göndermesinden ibaret eyleminin…” (E.2002/5072; K: 2003/2834, 13.5.2003); “mağdureyi bir kez telefonla arayıp arkadaş olmak istediğini söylemesinin…” (E.2002/4732;K: 2003/3053, 22.5.2003)

Cinsel taciz suçunun basit şekli (TCK md.105/1), şikâyete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Basit cinsel taciz suçunda şikâyet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten başlamak üzere 6 aydır. Mağdur şikâyet hakkını 6 ay içerisinde kullanılmaz ise bir daha aynı fiil ile ilgili failin şikayet edilmesi mümkün değildir.

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri (TCK md.105/2) şikâyete tabi değildir, savcılık tarafından re’sen soruşturulur. Suçun nitelikli hallerinin dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Şikâyetçi, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman şikâyet hakkını kullanılabilir.

TCK md.105/1’e göre cinsel taciz suçunun cezası aşağıdaki gibidir:

 • Basit Cinsel Taciz Suçunun Cezası: Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK md.105/1)

Nitelikli Haller

 1. Suçun Çocuğa Karşı İşlenmesi ( TCK 105/1)

2014 yılında 6546 sayılı yasayla getirilen düzenlemeyle çocukların cinsel taciz suçuna karşı daha iyi korunabilmesi için bu suçun çocuğa karşı işlenmesi durumunda verilecek ceza artırılmıştır. Değişiklikten öncesi cinsel taciz suçunda, mağdurun ergin olması durumunda da çocuk olması durumunda da aynı ceza verilmekteydi.

Mağdurun çocuk olması nitelikli bir hal olup, özellikle okul çağındaki çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim halinde öğretmenlerin de sorumlulukları şu şekildedir:

1) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

2) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

3) Öğrencilerin, milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

4) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,

5) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,

6) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,

7) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak, kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,

8) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,

9) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,

* Öğrencileri güdüleme,

* Sınıf etkinliklerini plânlamak,

* Öğrencilere bilgi vermek,

* Öğrencileri disipline sokmak,

* Öğrencilere danışmanlık yapmak” tır.

Bu nedenle herhangi bir somut olayda yorum yapılırken, öğretmenin asıl amacının ne olduğu, sorumluluklarının sınırı bu kriterlere bakılarak tespit edilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylayarak çocukların öğretim programında yer aldığı hali ile:

            a)6. sınıfların Fen Bilgisi derslerinin 5. ünitenin konusu Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişmesi olup ünitenin konusu “Eşeysiz üreme, (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon) Eşeyli üreme, büyüme ve gelişmedir. (Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.)

            b)Aynı tarihlerde 7.sınıf eğitim öğretim müfredatın da 2 ünitesi hücre olup öğrencilere Mitoz ve Mayoz başlıkları altında canlılarda üreme sistemleri ve üreme şekiller anlatılmaktadır. Özellikle Mayoz bölünme başlığı altında sperm-yumurta nedir, gamet oluşumları, yani eşeyli üreme anlatılmaktadır.

            c)Yine aynı dönem itibariyle iç salgı bezlerinin vücuttaki yerlerini model üzerinde gösterir ve görevlerinin açıklanacağı ve “Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı şemalarda gösterilerek öğretileceği tespit olunmuştur.

            d)Yine Fen Bilimleri Dersi “Bilgi” Öğrenme Alanı ise başlığının altı;

Canlılar ve Hayat: Bu konu alanında çeşitli canlıların kendilerine özgü özelliklerini, canlılardaki çeşitliliği; üreme, büyüme, gelişme ve değişimi; canlılarda yapı, organ ve sistemler; canlıların çevreleri ve diğer canlılarla olan etkileşimlerinin araştırılması, incelenmesi ve keşfedilmesine” ilişkin bilgiler biçiminde doldurulmuştur.

            e)Yine aynı yıllarda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinin öğrenme alanı ibadet başlığı altında çocuklara; 

1.Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar.

2.Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdestinin (gusül) ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.

            Ders işleme tekniğinin ise: Verilmesi kararlaştırılmış, ayrıca etkinlik örneği olarak da sınıfın gruplara ayrılarak abdest, boy abdesti ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını araştırmaları ve sınıfta sunmaları ile yapılan sunulardan hareketle öğrencilerden abdest ve teyemmümün nasıl alındığını resimlemeleri istenir.” şeklinde yapılması düzenlenmiştir.

 • Suçun Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi (TCK 105/2-a)

2014 yılında 6546 sayılı yasayla getirilen düzenlemeyle suçun kamu görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi nitelikli unsur kapsamına alınmıştır.

 • Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım, gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi (TCK 105/2-b)

2014 yılında 6546 sayılı Yasayla getirilen düzenlemeyle suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım, gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi nitelikli unsur kapsamına alınmıştır.

 • Suçun aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi (TCK 105/2-c)
 • Suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi (TCK/105/2-d)

Bu nitelikli unsur 2014 yılında 6545 sayılı yasayla kabul edilmiştir.

 • Suçun teşhir suretiyle işlenmesi (TCK 105/2-e)

Bu nitelikli unsur da 2014 yılında 6545 sayılı yasayla kabul edilmiştir. Suçun bu nitelikli unsuru, hayâsızca hareketler suçundan (TCK 225) farklıdır. Zira hayâsızca hareketler suçunu oluşturan teşhirciliğin aleni olması gerekir. Yine, bu teşhirin belirli bir kişiye yönelik olması zorunlu değildir. Buna karşılık, cinsel taciz suçunun teşhir suretiyle işlenebilmesi (TCK 104/2-e) için teşhirin aleni olması gerekmez, ancak belirli bir kişiye yönelik olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.

Hukuka Aykırılık Unsuru

Cinsel taciz suçunda ilgilinin rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. Ergin olanlar ile onbeş yaşını doldurmuş olup da kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel taciz şeklindeki cinsel davranışların hukuksal anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş çocukların rıza ehliyetleri bulunmaktadır.

Manevi Unsur

Cinsel taciz suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Ancak suçun oluşabilmesi için kast yeterli olmayıp failin “cinsel amaçla” hareket etmesi gerekir. Aksi halde suç oluşmaz.

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

 1. Teşebbüs

Bu suça teşebbüsün mümkün olup olmayacağı tartışmalıdır. Öğretide bir görüşe göre icra hareketleri kısımlara bölünebiliyorsa bu suça teşebbüs mümkündür. Failin cinsel amaçlı davranışları gerçekleştirmesiyle birlikte suç tamamlanır.

 • İştirak

Bu suça iştirak mümkündür.

 • İçtima

Cinsel amaç taşımayıp salt huzur ve sükûnu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunu oluşturur. (TCK 123)

 • Muhakeme

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Kaynakça:

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgiye çerez politikasından ulaşabilirsiniz. Çerez politikası

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi tarama deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" i tıklarsanız, o zaman buna onay vermiş olursunuz.

kapat