Facebook

Twitter

Copyright 2018 – 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Wonderia Reklam

8:30 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt. - Cuma.

0312 441 76 31

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

Menu
 

671 Sayılı KHK Kapsamında Denetimli Serbestlik Ve Koşullu Salıverilme

Bilgi Hukuk > Makaleler  > 671 Sayılı KHK Kapsamında Denetimli Serbestlik Ve Koşullu Salıverilme

671 Sayılı KHK Kapsamında Denetimli Serbestlik Ve Koşullu Salıverilme

Ceza Ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanunda Değişiklik Öngören


671 Sayılı KHK Kapsamında Denetimli Serbestlik Ve Koşullu Salıverilme

 1. AMAÇ VE TEMEL İLKELER
 2. Kanunun Amacı: 5275 sayılıCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Amacı yasanın 1. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; ‘Kanunun amacı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.’                                                                       
 3. Temel İlkeler:Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun uygulanmasına yönelik temel ilkeler yasanın 2. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.
 • Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.
 • Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.
 • İnfazda Temel Amaç   :   Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un oluşturulmasında öngörülen temel amaçlar yasanın 3. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.’

            İnfaz hukukunun amacını şu şekilde sıralı bir biçimde düzenlenebilir:

 • Suç işlenmesinin önlenmesi (genel ve özel önleme)
 • Hükümlünün yeniden suç işlemesine engel olma
 • Toplumu suça karşı koruma
 • Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etme
 • Hükümlünün üretken, kanunlara saygılı bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırma
 • 671 Sayılı KHK İle Yapılan Değişiklikler

17 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum Ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesiyle, 5275 sayılıCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici 6. Maddesi ile 01/07/2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından yeni düzenleme getirilmiştir. İlgili KHK maddesi ile getirilen yenilikler:

 1. 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘1 yıl’lık süre ‘2 yıl’ olarak uygulanacaktır.(671 sayılı KHK m. 32/a)
 2. 5275 Sayılı Kanunun 107. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 2/3’lük oran 1/2 olarak uygulanacaktır. (671 sayılı KHK m. 32/b)
 3. 105/A Maddesine Getirilen Yenilikler
 4. Denetimli Serbestlik Kavramı

Denetimli serbestlik, “Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı” ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

 • Kanuni Düzenleme
 • 5275 sayılıCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı’  başlığıyla düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre maddenin amacı; hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmektir. Bu düzenlemeye göre:
 • Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren (31.12.2020 Tarihine Kadar Dikkate Alınmayacaktır.)
 •  Çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu salıverilmesine bir yıl (671 sayılı KHK kapsamında 01/07/2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından 2 yıl) veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

 1. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 4. maddesine göre; kanunun 105/A maddesinin uygulama şartlarından açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçirme ile çocuk eğitim evinde cezasının beşte birini tamamlama yönündeki şartlar 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaz.
 2. Denetimli Serbestlik Hükümlerinden faydalanabilmenin şartlarından biri olan açık ceza infaz kurumunda cezanın son altı ayını geçirme hükmü ile ilgili önem arz eden husus açık ceza infaz kurumuna geçiş şartlarının ne olduğudur. Bu konuyla ilgili kanuni düzenleme Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğidir. Uygulamaya yönelik olarak önem arz eden 5.  ve 6. maddesi şu şekildedir:

Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlüler

MADDE 5:(1) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;

a) Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,

b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,

c) Adlî para cezası hapis cezasına çevrilenlerin,

ç) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların,

cezaları doğrudan açık kurumlarda yerine getirilir.

Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler

MADDE 6 – (1) Hükümlülerden;

a) Toplam cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar,

b) Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalanlar,

c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar,

açık kurumlara ayrılabilir.

 • 01/07/2016 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Bakımından Uygulama

Bu düzenlemede geçen ‘koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az kalan iyi halli hükümlüler’ ifadesindeki 1 yıllık süre; 671 sayılı KHK m. 32 kapsamında olan Geçici Madde 6 ile getirilen yenilik kapsamında 01/07/2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından 2 yıl olarak uygulanacaktır.

 • 107. Maddeye Getirilen Yenilikler
 • Koşullu Salıverme Kavramı

Koşullu salıverilme, iyi halli hükümlülerin cezalarının bir bölümünü ceza infaz kurumu dışında çekmelerine ve böylece belirli şartlara uymak kaydı ile özgürlüklerine daha erken kavuşmalarına imkân sağlayan, İnfaz Hukukuna ilişkin bir müessesedir.

 • Kanuni Düzenleme

5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkında Kanunun 107. Maddesi ‘Koşullu Salıverilme’ başlığıyla düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye:

 • Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir.
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini (671 sayılı KHK kapsamında 01/07/2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından 1/2) infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.
 • 01/07/2016 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Bakımından Uygulanma

5275 Sayılı Kanunun Koşullu Salıverilme başlıklı 107. Maddesinde ‘’cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde’ ifadesindeki (üçte ikilik)2/3’lük süre; 671 sayılı KHK m. 32 kapsamında olan Geçici Madde 6 ile getirilen yenilik kapsamında 01/07/2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından 1/2(yarısı) olarak uygulanacaktır.

 • 671 Sayılı KHK Kapsamında Olmayan Suçlar

Aşağıdaki suçları işleyen hükümlüler 671 sayılı KHK hükümlerinden yararlanamaz (İSTİSNALAR):

 • Kasten adam öldürme suçu (madde 81,82),
  • Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama,
  • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu, (TCK Md 87)
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105),
  • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar: Haberleşmenin gizliliğini ihlâl, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, verileri yok etmeme (madde 132,133,134,135,136,137,138),
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188),
  • Devletin güvenliğine karşı suçlar (örgüt üyeliği suçu dahil),
  • Anayasal düzene karşı suçlar,
  • Milli savunmaya karşı suçlar,
  • Devlet sırlarına karşı suçlar,
  • TMK (Terörle Mücadele Kanunu) kapsamına giren suçlar,
  • Örgütlü tüm suçlar,
  • Koşullu salıverilme hakkı geri alınan hükümlüler (infazı yananlar),
  • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu,
  • Cezaevinde disiplin cezası alıp da henüz cezası disiplin kurulunca kaldırılmayanlar,
  • Taahhüdü ihlal suçu işleyenler
  • Adli para cezası alanlar.
 • SONUÇ

Ceza İnfaz Kanunu m.105/A ve Geçici m.4 ile birlikte değerlendirildiğinde; esasında 671 sayılı KHK kapsamında Kanunun 105/A maddesinden faydalanabilmek için;

 • Açık cezaevinde cezanın son altı ayının kesintisiz olarak geçirilmesi şartı bulunduğu,
 •  Geçici 4. maddede ise bu şartın 21.12.2020 tarihine aranmayacağı, bu düzenlemenin sadece açık cezaevinde geçirilmesi gereken altı aylık süreye ilişkin olduğu,
 • Hükümlünün m.105/A’dan faydalanabilmesi için açık cezaevine ayrılma hakkını kazanması, yani cezasının bir bölümünün kapalı cezaevinde infaz edilmesi ve açık cezaevine ayrılmasına engel olacak disiplin cezası bulunmaması gerektiği,
 • Bununla birlikte Kanunun 14. maddesine dayanılarak çıkarılan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına ve taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olanların doğrudan açık cezaevine geçebileceği,
 • Bu durumda olan kişilerin cezalarının cezaevine girmeden, doğrudan denetimli serbestlikle infaz edilebileceği,
 • Kasten işlenen suçlarda üç yıl ve taksirle işlenen suçlarda beş yıldan fazla ceza alanın ise, Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine cezalarının 1/10’unun kapalı cezaevinde infaz edilmesi gerekeceği,
 • Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan bazı suçlar bakımından koşullu salıverilme için ayrıca öngörülen sürenin kapalı cezaevinde çektirileceği, bu suçlardan hükümlülerin özel şart gerçekleştiği takdirde açık cezaevine ayrılmaya hak kazanabileceği ve dolayısıyla 671 sayılı KHK m.32’de öngörülen düzenlemeden faydalanabileceği görülmektedir.

Örneğin; 01/07/2016 tarihinden önce kasten işlenen bir suçtan dolayı dört yıl hapis cezası ile cezalandırılan hükümlü hakkında, dört yılın yarısına koşullu salıverilme ve kalan iki yıla da denetimli serbestlik uygulanacağı, dolayısıyla hükümlünün cezaevine girmeyeceği ileri sürülebilir. Ancak suçun taksirle işlenenleri hariç (bunlarda beş yıl süreli hapis), kasten işlenen suçlarda doğrudan açık cezaevine girmenin sınırı üç yıl olduğundan, cezanın bu süreyi aştığı durumda hükümlünün önce kapalı cezaevine girmesi ve ancak toplam cezanın 1/10’unu çektikten sonra açık cezaevine ayrılabilmesi mümkün olabileceğinden, kasten işlediği bir suçtan dolayı dört yıl hapisle cezalandırılan hükümlünün cezaevine hiç girmeden denetimli serbestlikle dışarı çıkamayacağı düşünülebilir. Çünkü denetimli serbestliğe ayrılmanın ön şartı, hükümlünün açık cezaevine ayrılma hakkını kazanması ile gerçekleşir. Hükümlünün ceza miktarı ne olursa olsun, kapalı cezaevinde iken denetimli serbestlikten yararlanması mümkün değildir. Kapalı kurumdan açığa ayrılmanın şartları, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin “Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler” başlığı altında düzenlenmiş ve kimlerin açık kuruma ayrılamayacağına da aynı Yönetmeliğin 8. maddesinde yer verilmiştir. Denetimli serbestlik süresinin hesabı için de, koşullu salıverilmenin tarihinin esas alınması gerektiğini belirtmek isteriz. Hükümlü, açığa ayrılmayı ve denetimli serbestlikten yararlanmayı kaldığı kapalı infaz kurumu müdürlüğünden talep etmelidir.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgiye çerez politikasından ulaşabilirsiniz. Çerez politikası

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi tarama deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" i tıklarsanız, o zaman buna onay vermiş olursunuz.

kapat